Poslání, cíle, cílová skupina (DPH)

Poslání domova

Domov pro seniory usiluje o důstojný a spokojený život seniorů, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci žijí v tomto zařízení. Domov podporuje jejich soběstačnost a udržení kontaktu s okolím a snaží se o vytvoření co nejpřirozenějšího prostředí.

Zařízení poskytuje klientům tyto činnosti:

 • ubytování,
 • stravování,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

 

 

 

Cílem domova je:

1.Zachování důstojného života klientů.

2.Podpora vlastního rozhodování klientů v jejich osobních záležitostech.

3.Udržení a podpora soběstačnosti klientů poskytováním přiměřené péče podle jejich potřeb.

4.Podpora klientů v zachování přirozených vztahů, zvyků a zájmů dle jejich možností a  přání.

5.Podpora klientů ve využívání běžných služeb mimo zařízení a udržování kontaktu s okolím, a to dle možností a přání klientů.

6.Individuální poskytování služby na základě osobních cílů a přání klientů.

7.Poskytování kvalitní a bezpečné služby prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu.

8.Zvyšování kvality systému vnitřního řízení v organizaci a dobrá týmová spolupráce všech úseků i jednotlivých pracovníků.

Cílová skupina klientů

Cílovou skupinu tvoří senioři převážně s trvalým pobytem v kraji Vysočina, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, a proto potřebují podporu a pomoc při zajišťování základních životních potřeb.

S ohledem na typ našeho zařízení není možné poskytovat služby těmto klientům:

 • osobám, které z důvodu svého zdravotního stavu nebo pod vlivem návykových látek   ohrožují sebe nebo okolí nebo závažně narušují vzájemné soužití
 • s infekčními chorobami typu aktivní TBC, hepatitidy apod.
 • s nutností nepřetržité lékařské péče
 • mladším 60-ti let

Cílová skupina klientů je podrobně vymezena v rozhodnutí o registraci sociální služby.

Zásady domova

 • Zachování lidské důstojnosti klientů
 • Ctít přání a potřeby klientů (individuální přístup)
 • Podporování soběstačnosti klientů
 • Podporování kontaktu klientů s jejich rodinami a blízkými
 • Podporování vzájemné důvěry klientů a personálu
 • Otevřená spolupráce pracovníků a vedení organizace
 • Příjemné prostředí pro život
Jaké jsou dle Vašeho názoru průměrné měsíční náklady na jedno lůžko v našem zařízení?
a) cca 15 000 Kč
  
 7
b) cca 25 000 Kč
  
 6
c) cca 35 000 Kč
  
 6
d) cca 45 000 Kč
  
 8
e) cca 55 000 Kč
  
 2

Vyhledat v textu

14. 10. Agáta

Zítra: Tereza