Poslání, cíle, cílová skupina (DPH)

Poslání domova

Domov pro seniory usiluje o důstojný a spokojený život seniorů, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci žijí v tomto zařízení. Domov podporuje jejich soběstačnost a udržení kontaktu s okolím a snaží se o vytvoření co nejpřirozenějšího prostředí.

Zařízení poskytuje klientům tyto činnosti:

 • ubytování,
 • stravování,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

 

 

 

Cílem domova je:

1.Zachování důstojného života klientů.

2.Podpora vlastního rozhodování klientů v jejich osobních záležitostech.

3.Udržení a podpora soběstačnosti klientů poskytováním přiměřené péče podle jejich potřeb.

4.Podpora klientů v zachování přirozených vztahů, zvyků a zájmů dle jejich možností a  přání.

5.Podpora klientů ve využívání běžných služeb mimo zařízení a udržování kontaktu s okolím, a to dle možností a přání klientů.

6.Individuální poskytování služby na základě osobních cílů a přání klientů.

7.Poskytování kvalitní a bezpečné služby prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu.

8.Zvyšování kvality systému vnitřního řízení v organizaci a dobrá týmová spolupráce všech úseků i jednotlivých pracovníků.

Cílová skupina klientů

Cílovou skupinu tvoří senioři převážně s trvalým pobytem v kraji Vysočina, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, a proto potřebují podporu a pomoc při zajišťování základních životních potřeb.

S ohledem na typ našeho zařízení není možné poskytovat služby těmto klientům:

 • osobám, které z důvodu svého zdravotního stavu nebo pod vlivem návykových látek   ohrožují sebe nebo okolí nebo závažně narušují vzájemné soužití
 • s infekčními chorobami typu aktivní TBC, hepatitidy apod.
 • s nutností nepřetržité lékařské péče
 • mladším 60-ti let

Cílová skupina klientů je podrobně vymezena v rozhodnutí o registraci sociální služby.

Zásady domova

 • Zachování lidské důstojnosti klientů
 • Ctít přání a potřeby klientů (individuální přístup)
 • Podporování soběstačnosti klientů
 • Podporování kontaktu klientů s jejich rodinami a blízkými
 • Podporování vzájemné důvěry klientů a personálu
 • Otevřená spolupráce pracovníků a vedení organizace
 • Příjemné prostředí pro život
Jaké jsou dle Vašeho názoru průměrné měsíční náklady na jedno lůžko v našem zařízení?
a) cca 15 000 Kč
  
 36
b) cca 25 000 Kč
  
 19
c) cca 35 000 Kč
  
 25
d) cca 45 000 Kč
  
 59
e) cca 55 000 Kč
  
 16

Vyhledat v textu

18. 11. Romana

Zítra: Alžběta