21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v organizaci

Domov pro seniory Havlíčkův Brod informuje v souladu s článkem 13 Nařízení EP a rady EU č. 2016/679 (dále jen „Obecné nařízení“) Vás jako subjekt údajů o problematice zpracování a ochrany Vaších osobních údajů takto:

Správce osobních údajů:

 •  Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o.
 • Husova 2119, 580 01 Havlíčkův Brod
 • Statutární zástupce: Ing. Hana Hlaváčková – ředitelka

Právní důvody a účel zpracování osobních údajů subjektů

Osobní údaje jsou v organizaci zpracovávány v souladu s nařízením pouze s těchto zákonných důvodů:

 • Zpracování osobních důvodů je nezbytné pro plnění právní povinnosti organizace a nařizují to jiné právní předpisy
 • Zpracování osobních údajů je nezbytné v případě jednání směřujícímu k uzavření smlouvy a dále pak pro plněné této smlouvy (př. pracovní smlouva se zaměstnancem, smlouva o poskytování sociální služby s klientem)
 • Osobní údaje lze zpracovávat pro ochranu důležitých a oprávněných zájmů subjektu údajů (např. vnitřní kamerový systém na chodbách domova pro seniory pro ochranu zdraví a bezpečnosti klientů)
 • Pokud je zpracování osobních údajů prováděno mimo uvedené zákonné důvody, podléhá souhlasu (vedení v Databází zájemců o práci, vedení v Seznamu žadatelů o sociální služby, zpracování osobních údajů dobrovolníků apod.)
 • Organizace zpracovává z důvodu poskytování zdravotní a sociální péče také zvláštní kategorie osobních údajů – a to údaje o zdravotním stavu klientů domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, které podléhají zvýšené ochraně v organizaci

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném minimálním rozsahu, který je vymezen zpravidla zvláštním právním předpisem, případně je stanoven v nezbytném rozsahu pro plnění našich smluvních povinností, pro plnění oprávněných zájmů subjektů nebo organizace nebo poskytování sociálních a zdravotních služeb.

Přístup k osobním údajům 

Osobní údaje jsou zpřístupněny příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích a bezpečnostních opatřeních, a také smluvním zpracovatelům, kteří garantují standardy ochrany osobních údajů dle Obecného zařízení.

K předání osobních údajů dochází pouze za účelem dodržené obecně závazných právních předpisů (př. předání soudům, policii), nedochází k předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodních organizací.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány po dobu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, nebo po dobu trvání smluvního vztahu, případně po dobu stanovené ve výslovném písemném souhlasu. Data jsou uchovávána po nezbytně nutnou dobu zpravidla danou zákonem a v souladu se Spisovým a skartačním řádem v organizaci. Osobní údaje subjektů jsou skartovány, jakmile to je v souladu s výše uvedeními skutečnostmi možné.

Práva subjektů údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva, k jejich uplatnění se lze obracet na organizaci e-mailem, písemně nebo datovou schránkou. Stížnost lze podat u dozorového úřadu, jímž je Úřad na ochranu osobních údajů.

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že můžete požádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude organizace zpracovávat. S tím souvisí i právo získat kopii Vašich osobních údajů.
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů znamená, že můžete požádat o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly neúplné nebo nepřesné.
 • Právo na výmaz znamená, že organizace musí vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, k nimž byly shromážděny, na základě právní povinnosti nebo pokud již neexistuje žádný důvod zpracování.
 • Právo na námitku proti zpracování nelze uplatnit u zpracování osobních údajů, které ukládá právní předpis nebo jsou zpracovávány pro plnění smlouvy. Týká se zpracování osobních údajů při plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě souhlasu.

V případě Vaše podání k naší organizaci Vás požádáme, abyste vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost. Jedná se o preventivní opatření, abychom zamezili přístup neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny před neoprávněným přístupem.

Kontakt

V případě dotazu nebo podání ve věci zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na adresu:

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o.

Husova 2119, 580 01 Havlíčkův Brod

Statutární zástupce: Ing. Hana Hlaváčková – ředitelka

Datová schránka: 4pikins

e-mail: podatelna@ddhb.cz

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Mgr., Bc. Petra Trefilová

Husova 2119, 580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: p.trefilova@ddhb.cz

Datová schránka: 4pikins

Úřední hodiny pro oblast ochrany osobních údajů:  

St   12 – 15 hod. nebo v případě potřeby po telefonické domluvě jinou dobu