16. 6. Zbyněk

Zítra: Adolf

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Péče > Zdravotní péče

Zdravotní péče

Naše zařízení začátkem roku 2020 velmi úspěšně prošlo externím hodnocením kvality a bezpečí při poskytování zdravotních služeb Spojenou akreditační komisí a  je tak držitelem akreditace SAK.

Zdravotní ošetřovatelská péče v našem zařízení je na všech pracovištích zajišťována všeobecnými sestrami nepřetržitě, tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dále zajišťujeme zdravotní péči nutriční, paliativní a ošetřovatelskou rehabilitaci.

Lékařská péče je zajištěna na jednotlivých pracovištích praktickými lékaři, kteří docházejí za klienty do domova dle potřeby, obvykle 1-2 x týdně.

Klient si může ponechat svého praktického lékaře, u kterého byl registrován před nástupem do domova, za předpokladu, že bude sám za lékařem docházet do jeho ordinace mimo zařízení nebo bude lékař pro něj vykonávat návštěvní službu v domově. Toto s praktickým lékařem domlouvá klient nebo jeho rodina. Stejně tak musí klient nebo rodina zajistit od svého praktického lékaře pravidelné předepisování ORP (ošetřovatelsko-rehabilitační poukazy), podle kterých sestry v zařízení budou vykonávat zdravotní péči u klienta. Bez těchto poukazů nelze zdravotní péči poskytovat. Z personálních důvodů nedokážeme tuto činnost zajišťovat prostřednictvím našich sester.

Při akutním zhoršení zdravotního stavu je přivolána sestrou ve službě RZP.

Do domova dochází někteří specialisté, např. psychiatr a neurolog, jejichž péči mohou naši klienti po dohodě využívat. 

Při potřebě jiných lékařů specialistů je zdravotní péče zajišťována v jejich ambulancích, kam jsou klienti přepraveni zdravotní dopravní službou a případně je jim zajištěn doprovod.

Pro zdravotní služby poskytované v našem zařízení nepožadujeme k žádnému z odborných výkonů informovaný souhlas klienta.

V našem zařízení není poskytována nadstandardní péče, všechny zdravotní služby jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Naše zařízení je smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven:

 • VZP 111
 • MVČR 211
 • OZP 207
 • VoZP 201
 • ČPZP 205
 • ZP Škoda 209

Dle potřeby může být spolupráce navázána i s dalšími pojišťovnami.

Ošetřovatelská péče

Rozsah ošetřovatelské a rehabilitační péče indikuje praktický lékař a další odborní lékaři.

Zdravotní sestry (všeobecné) provádějí zejména tyto činnosti:

 • zajišťují přípravu a bezpečné podávání léků a léčivých přípravků
 • podílí se na zaučování a nácviku aplikace inzulínu nebo provádí jeho aplikaci včetně monitorace průběžné hladiny glykemie – zároveň sestra poučí a seznámí klienta s projevy onemocněními, se změnami k nimž v organismu dochází, včetně akutních i chronických komplikací, se zásadami správné životosprávy zahrnující dietní opatření
 • posuzují, hodnotí a ošetřují kožní defekty a rány, zaznamenávají dynamiku hojení, k dispozici pro ošetřování defektů máme i biolampu
 • odebírají biologický materiál k vyšetření,
 • podílejí se na podpoře fyziologického vyprazdňování – cvičení a posilování svalů pánevního dna, posouzení vhodného typu inkontinenčních pomůcek u inkontinentních klientů
 • měří a zaznamenávají fyziologické funkce – zejména krevní tlak, teplotu a puls v indikovaných případech
 • u nesoběstačných klientů provádějí komplexní ošetřovatelsko -  rehabilitační  péči, která vždy začíná posouzením stavu pacienta sestrou specialistkou. Na podkladě podrobných záznamů od lékaře a pacienta, vyhodnocení pomocí škál (Barthelův  index, Neuromentální index, Nortonové škály hodnocení rizika dekubitů, hodnocení rizika pádů  BMI, MNA a podobně) sestaví ošetřovatelskou anamnézu a na jejím podkladě pak vytvoří písemný návrh ošetřovatelského plánu, který po schválení lékařem i realizují.

Pracovníci v sociálních službách provádějí pod dohledem zdravotních sester činnosti zaměřené na uspokojování základních potřeb člověka. Patří sem např. péče o osobní hygienu nemocného a jeho prostředí, péče o polohu a lůžko nemocného, o jeho stravování, vyprazdňování, péče pro zajištění dobré psychické pohody, pocitu jistoty, bezpečí a sociálního kontaktu.

V souvislosti s rehabilitačním ošetřovatelstvím usilují o podporu co nejvyšší míry soběstačnosti klientů,  o prevenci vzniku dekubitů a kontraktur, hypostatické bronchopneumonie, snaží se minimalizovat úbytek svalové síly, předchází a snaží se zamezit možným komplikacím, mezi které patří zejména:

 • kontraktury svalů a šlach
 • imobilizační syndrom
 • deformity pohybového systému  
 • v rámci rehabilitace používají metod
 • polohování
 • pasivní a  aktivní cvičení
 • kondiční cvičení
 • dechová gymnastika
 • včasná mobilizaci
 • nácvik soběstačnosti
 • vertikalizace (vysoký podepřený sed, posazení na lůžku se spuštěnými bérci, nácvik stoje u lůžka, příprava a nácvik chůze, nácvik přesunu z vozíku
 • nácvik manipulace s kompenzačními pomůckami
 • relaxace.

Nutriční terapie

Poruchu příjmu potravy našich klientů řeší nutriční terapeutka, která konzultuje s kuchyní i jídelníček.  V případě potřeby navštěvuje naše klienty na pokoji u lůžka a domlouvá se s nimi na individuálním jídelníčku, řeší poruchy polykání nebo úbytek tělesné hmotnosti.

Náš domov navázal spolupráci s Nutriční poradnou Nemocnice Havlíčkův Brod, ve spolupráci s ní řešíme zvlášť závažné problémy, kdy je potřeba část nebo i celou stravu hradit speciálními nutričními přípravky.

Po domluvě  náš stravovací úsek  zajišťuje i speciální léčebné diety – bezlepkovou, nízkofosfátovou a podobně.

 Na některých pracovištích pracujeme konceptem bazální stimulace.

Paliativní péče

Při péči o terminálně nemocné chceme klást důraz na kvalitu života nemocného, a to až do poslední chvíle.

Na této kvalitě se podílí celý tým, který tvoří nejen zdravotničtí pracovníci (lékaři a sestry) a pracovníci v přímé péči, ale i sociální pracovnice, dle potřeby duchovní, zaměstnanci kuchyně a prádelny, uklízečky, údržbáři či dobrovolníci.

Za nejdůležitější považujeme léčbu bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a spirituálních potřeb nemocných. Chceme hledat formy a způsoby péče, které povedou k důstojnému umírání a důstojné smrti našich klientů s vědomím, že nejdůležitějším prvkem důstojné smrti je osobní blízkost druhého člověka a důležitější je lidská a morální problematika než zdravotnická.

Obecné zásady péče

Při péči o terminálně nemocné vycházíme z Charty umírajících  a z principů paliativní péče, která:

 • podporuje život a považuje umírání za normální proces
 • ani neurychluje, ani neoddaluje smrt
 • poskytuje úlevu od bolesti a jiných svízelných symptomů
 • začleňuje do péče o nemocného také psychické a duchovní aspekty
 • vytváří podpůrný systém, který pomáhá nemocnému žít co nejaktivnější a nejkvalitnější život až do smrti
 • vytváří podpůrný systém, který pomáhá rodině vyrovnat se s nemocí blízkého a zármutkem po jeho smrti

Kvalita a bezpečí poskytované péče

Kvalita a bezpečí jsou pro nás velmi důležité, systematicky pracujeme na tom, abychom tyto hodnoty mohli co nejlépe naplňovat.

Proto je v organizaci zaveden systém pravidelných vnitřních kontrol, sledování nežádoucích událostí a stanovených indikátorů kvality. 

Nežádoucí události a indikátory kvality pravidelně vyhodnocujeme a seznamujeme s nimi veřejnost.

Nežádoucí události a indikátory kvality 2018 - 2022

 

Seznam používaných zkratek (PDF)