Zdravotní péče

Zdravotní péče je zajištěna na jednotlivých pracovištích praktickými lékaři, kteří dochází za klienty do domova pravidelně 2 x v týdnu nebo dle potřeby.

Klient si může ponechat svého praktického lékaře, u kterého byl registrován před nástupem do domova, za předpokladu, že bude za lékařem docházet do jeho ordinace mimo zařízení nebo bude lékař pro něj vykonávat návštěvní službu v domově – toto s praktickým lékařem domlouvá klient nebo jeho rodina.

Při akutním zhoršení zdravotního stavu je přivolána sestrou ve službě RZP.

Do domova dochází někteří specialisté, např. psychiatr, neurolog, urolog, jejichž péči mohou naši klienti po dohodě využívat. 

Při potřebě jiných lékařů specialistů je péče zajišťována v jejich ambulancích, kam jsou klienti přepraveni zdravotní dopravní službou a případně je jim zajištěn doprovod.

 Pracovníci v sociálních službách provádějí pod dohledem registrovaných sester činnosti zaměřené na uspokojování základních potřeb člověka. Patří sem např. péče o osobní hygienu nemocného a jeho prostředí, péče o polohu a lůžko nemocného, o jeho stravování, vyprazdňování, péče pro zajištění dobré psychické pohody, pocitu jistoty, bezpečí a sociálního kontaktu.

Pro zdravotní služby poskytované v našem zařízení nepožadujeme k žádnému z odborných výkonů informovaný souhlas klienta.

V našem zařízení není poskytována nadstandardní péče, všechny zdravotní služby jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Naše zařízení je smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven:

 • VZP 111
 • MVČR 211
 • OZP 207
 • VoZP 201
 • ČPZP 205.

Dle potřeby může být spolupráce navázána i s dalšími pojišťovnami.

Ošetřovatelská péče

 Rozsah ošetřovatelské a rehabilitační péče indikuje praktický lékař a další odborní lékaři.

 Ošetřovatelská péče v našem zařízení je na všech pracovištích zajišťována registrovanými všeobecnými sestrami nepřetržitě, tj. 24 hodin denně.

Registrované sestry provádějí zejména tyto činnosti:

 • zajišťují přípravu a bezpečné podávání léků a léčivých přípravků
 • podílí se na zaučování a nácviku aplikace inzulínu nebo provádí jeho aplikaci včetně monitorace průběžné hladiny glykemie – zároveň sestra poučí a seznámí klienta s projevy onemocněními, se změnami k nimž v organismu dochází, včetně akutních i chronických komplikací, se zásadami správné životosprávy zahrnující dietní opatření
 • posuzují, hodnotí a ošetřují kožní defekty a rány, zaznamenávají dynamiku hojení, k dispozici pro ošetřování defektů máme i biolampu
 • odebírají biologický materiál k vyšetření,
 • podílejí se na podpoře fyziologického vyprazdňování – cvičení a posilování svalů pánevního dna, posouzení vhodného typu inkontinenčních pomůcek u inkontinentních klientů
 • měří a zaznamenávají fyziologické funkce – zejména krevní tlak, teplotu a puls v indikovaných případech
 • u nesoběstačných klientů provádějí komplexní ošetřovatelsko -  rehabilitační  péči, která vždy začíná posouzením stavu pacienta sestrou specialistkou. Na podkladě podrobných záznamů od lékaře a pacienta, vyhodnocení pomocí škál (Barthelův  index, Neuromentální index, Nortonové škály hodnocení rizika dekubitů, hodnocení rizika pádů  BMI, MNA a podobně) sestaví ošetřovatelskou anamnézu a na jejím podkladě pak vytvoří písemný návrh ošetřovatelského plánu, který po schválení lékařem i realizují.

 V souvislosti s rehabilitačním ošetřovatelstvím usilují o podporu co nejvyšší míry soběstačnosti klientů,  o prevenci vzniku dekubitů a kontraktur, hypostatické bronchopneumonie, snaží se minimalizovat úbytek svalové síly, předchází a snaží se zamezit možným komplikacím, mezi které patří zejména:

 • kontraktury svalů a šlach
 • imobilizační syndrom
 • deformity pohybového systému  
 • v rámci rehabilitace používají metod
 • polohování
 • pasivní a  aktivní cvičení
 • kondiční cvičení
 • dechová gymnastika
 • včasná mobilizaci
 • nácvik soběstačnosti
 • vertikalizace (vysoký podepřený sed, posazení na lůžku se spuštěnými bérci, nácvik stoje u lůžka, příprava a nácvik chůze, nácvik přesunu z vozíku
 • nácvik manipulace s kompenzačními pomůckami
 • relaxace.

Nutriční terapie

Poruchu příjmu potravy našich klientů řeší nutriční terapeutka, která konzultuje s kuchyní i jídelníček.  V případě potřeby navštěvuje naše klienty na pokoji u lůžka a domlouvá se s nimi na individuálním jídelníčku, řeší poruchy polykání nebo úbytek tělesné hmotnosti.

Náš domov navázal spolupráci s Nutriční poradnou Nemocnice Havlíčkův Brod, ve spolupráci s ní řešíme zvlášť závažné problémy, kdy je potřeba část nebo i celou stravu hradit speciálními nutričními přípravky.

Po domluvě  náš stravovací úsek  zajišťuje i speciální léčebné diety – bezlepkovou, nízkofosfátovou a podobně.

 Na některých pracovištích pracujeme konceptem bazální stimulace.

Paliativní péče

Při péči o terminálně nemocné chceme klást důraz na kvalitu života nemocného, a to až do poslední chvíle.

Na této kvalitě se podílí celý tým, který tvoří nejen zdravotničtí pracovníci (lékaři a sestry) a pracovníci v přímé péči, ale i sociální pracovnice, dle potřeby duchovní, zaměstnanci kuchyně a prádelny, uklízečky, údržbáři či dobrovolníci.

Za nejdůležitější považujeme léčbu bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a spirituálních potřeb nemocných. Chceme hledat formy a způsoby péče, které povedou k důstojnému umírání a důstojné smrti našich klientů s vědomím, že nejdůležitějším prvkem důstojné smrti je osobní blízkost druhého člověka a důležitější je lidská a morální problematika než zdravotnická.

Obecné zásady péče

Při péči o terminálně nemocné vycházíme z Charty umírajících  a z principů paliativní péče, která:

 • podporuje život a považuje umírání za normální proces
 • ani neurychluje, ani neoddaluje smrt
 • poskytuje úlevu od bolesti a jiných svízelných symptomů
 • začleňuje do péče o nemocného také psychické a duchovní aspekty
 • vytváří podpůrný systém, který pomáhá nemocnému žít co nejaktivnější a nejkvalitnější život až do smrti
 • vytváří podpůrný systém, který pomáhá rodině vyrovnat se s nemocí blízkého a zármutkem po jeho smrti

  Kvalita a bezpečí poskytované péče

Kvalita a bezpečí jsou pro nás velmi důležité, systematicky pracujeme na tom, abychom tyto hodnoty mohli co nejlépe naplňovat.

Proto v organizaci postupně zavádíme nový systém pravidelných vnitřních kontrol, sledování nežádoucích událostí a stanovených indikátorů kvality. V budoucnu bychom rádi prošli i externím hodnocením kvality a bezpečí při poskytování zdravotních služeb (procesem akreditace).

Nežádoucí události a indikátory kvality budeme každým rokem pravidelně vyhodnocovat a seznamovat s nimi veřejnost.

   Hodnocení indikátorů kvality za rok 2018 

Indikátor

Počet Husova

Počet U Panských

Počet Břevnice

Počet celkem

 

 

 

 

 

A) Nežádoucí události

 

 

 

 

1. Zdraví a život ohrožující stavy klientů

 

 

 

 

neočekávané zranění nezpůsobené pádem

 

2

0

0

0

chybně podané léky

 

0

56

0

56

alergická reakce

 

0

0

0

0

předávkování neznámými léky z jiných zdrojů např. od příbuzných

 

0

0

0

0

aspirace (léky, jídlem, zvratky apod.)

 

2

0

0

2

akutní bolest vyžadující nečekané ošetření lékařem

 

1

0

2

3

opuštění domova pro seniory  klientem s demencí

 

0

0

0

0

2. Ohrožení zdraví a života personálu

 

 

 

 

 

poranění jehlou nebo jiným ostrým předmětem

 

1

0

0

1

jiné zranění

8

14

1

23

3. Situace ohrožující životy lidí a majetek

 

 

 

 

 

požár

 

0

0

0

0

drobné zahoření

 

0

0

0

0

výpadek elektřina, plyn, voda

 

0

1

6

7

jiné poškození majetku – zatýkání do střechy….

 

10

8

0

18

ztráta, krádež

 

0

0

0

0

výskyt dekubitů

 

 

 

 

z jiných zařízení (např. nemocnice)

0

1 (4. st) – v DPS vyhojen

0

1

vzniklých v domově

4*

6*

2*

7

počet pádů

62 98 16 182

nozokomiální nákazy

0

0

0

 

 

 

 

 

 

*dekubity vzniklé nově i průběžně ošetřované

 Seznam používaných zkratek.pdf

Jaké jsou dle Vašeho názoru průměrné měsíční náklady na jedno lůžko v našem zařízení?
a) cca 15 000 Kč
  
 41
b) cca 25 000 Kč
  
 20
c) cca 35 000 Kč
  
 27
d) cca 45 000 Kč
  
 62
e) cca 55 000 Kč
  
 20

Vyhledat v textu

21. 11. Albert

Zítra: Cecílie