Stížnosti, podněty a připomínky

Každý klient, jeho osoby blízké i jiné osoby mají právo podat si stížnost týkající se chodu zařízení, poskytovaných služeb, přístupu personálu a podobně.

Stížnosti a podněty jsou vždy brány jako možný podnět pro rozvoj a zlepšování služby a jako cenný zdroj informací o službě. Postup pro vyřizování stížností je upraven vnitřním předpisem organizace - viz odkaz níže.

Stížnosti lze podávat písemně, ústně, telefonicky nebo digitálně. Za vyřízení stížnosti je odpovědný vedoucí pracovník úseku, do jehož kompetence předmět stížnosti patří (vedoucí zdravotního úseku, vedoucí sociálního úseku, vedoucí stravovacího úseku), nebo v případě stížnosti na vedoucího pracovníka úseku nebo na předmět, který je přímo v kompetenci ředitele, ředitel zařízení.

Lhůta pro vyřízení stížnosti je zpravidla 28 dní. Odpovědný pracovník stěžovateli písemně odpoví, případně navíc vysvětlí vše v rozhovoru. V případě anonymní stížnosti se odpověď vyvěsí na nástěnce v zařízení, případně se výsledek šetření sdělí na schůzce vedení s obyvateli.

Stěžovatel si může podat námitky proti vyřízení stížnosti k nadřízenému orgánu, který je vždy uveden ve vyrozumění o vyřízení stížnosti.

 Vzhledem k tomu, že současná právní úprava nestanovuje kompetence jednotlivých orgánů, doporučujeme se v záležitostech týkajících se registrací sociálních služeb obrátit na Krajský úřad Kraje Vysočina, v záležitostech týkajících se kvality poskytovaných služeb na inspekce sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí, případně na Kancelář veřejného ochránce práv – Ombudsmana.

  • Odbor sociálních věcí Krajského úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 818, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel.: 221 921 111, e-mail: posta@mpsv.cz
  • Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 888, e-mail: podatelna@ochrance.cz

 

Postup pro vyřizování stížností