Úhrady

Úhrady jsou stanoveny vnitřním předpisem organizace v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Úhrada se skládá z těchto položek:

  1. úhrada za ubytování (ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení)
  2. úhrada za stravování (celodenní stravování)
  3. úhrada za péči
  4. úhrada za fakultativní činnosti, pokud jsou sjednány

Po zaplacení úhrady za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu pro jeho vlastní potřebu.

1.   Úhrada za ubytování

    Úhrada dle druhu pokoje  190,- nebo 210,-Kč/den  

2.   Úhrada za stravování činí 170 Kč/den

       3.   Úhrada za péči

Úhrada za péči je stanovena v aktuální výši přiznaného příspěvku na péči za tyto úkony.

Klient má rovněž možnost sjednat si dopravu své osoby nebo věcí ze zařízení do místa, které označí, a zpět v ceně 50 Kč/hod. a 4 Kč/km (lze sjednat kdykoliv v průběhu poskytování služby).

Zařízení může v případě volné kapacity zajistit pro seniory pobyt v případech, kdy osoba, která se stará o seniora, nemůže z různých důvodů tuto činnost na omezenou dobu vykonávat. Postup žadatele o tento druh pobytu je obdobný.

Způsob úhrady

Platby od klientů mohou být hotovostní i bezhotovostní:

  • hotovostní platby mohou být skládány v bance na účet organizace
  • nebo mohou být zaplaceny každý měsíc do pokladny organizace
  • bezhotovostní platba tzv. hromadným příkazem znamená, že důchod klienta je poukazován přímo od České správy sociálního zabezepčení na účet organizace, organizace si z důchodu odečte úhradu a zbylé kapesné vyplatí klientovi proti podpisu
  • bezhotovostní platba může být rovněž poukazována i trvalým příkazem z účtu klienta nebo jeho osoby blízké na běžný účet organizace; v tomto případě je na účet organizace poukazována většinou pouze částka ve výši úhrady a kapesné si musí klient vybírat z účtu sám, popř. mu ho zajišťují osoby blízké; je však rovněž možné poukázat trvalým příkazem celou výši důchodu a organizace pak vyplatí klientovi kapesné
  • bezhotovostní platba může být provedena rovněž inkasem z účtu klienta, případně jeho osoby blízké, kapesné si v tomto případě opět zajišťuje klient sám